Idea Bank Opinie - Forum kredytoweZmiany w kodeksie pracy 2012

piotrek

 • Aktywny użytkownik
 • ***
  • Wiadomości: 148
  • Zobacz profil
dnia: 07 Styczeń 2012, 11:30:25 pm
Zmiany w kodeksie pracy 2012


Urlop wypoczynkowy

Według nowych przepisów zmianie uległ art. 168 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że zaległy urlop będzie można wykorzystać w terminie do 30 września roku następnego. W początkowych propozycjach przewijała się data przedłużenia do 31 lipca roku następnego. W ostateczności wyszło tak, że pracownik niewykorzystany urlop za 2011 rok będzie mógł odebrać sobie w terminie do końca września 2012 roku.
Wydłużenie terminu jest korzystne dla pracodawców, którzy zyskali więcej czasu na wypełnienie swojego obowiązku wobec pracowników. Z kolei pracownik zyskał możliwość skorzystania z dłuższego urlopu wypoczynkowego w okresie wakacyjnym.
Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Bezpieczeństwo i higiena pracy


Kolejna propozycja zmian swoim zasięgiem objęła art. 213 Kodeksu pracy. Artykuł ten mówi, że pracodawca musi zapewniać aby budowa lub przebudowa budynku, w którym mają znajdować się pomieszczenia pracownicze, była wykonana na podstawie projektów uwzględniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo projekty muszą posiadać opinię uprawnionego rzeczoznawcy. Po zmianach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2012 roku nie będzie konieczna opinia rzeczoznawcy. Konsekwencją zmian będzie modyfikacja treści art. 258. W artykule tym były zawarte sankcje jakie groziły za brak pozytywnej opinii rzeczoznawcy.

Ubezpieczenia społeczne


Zmiany, które obejmują system ubezpieczeń społecznych są dość istotne i zostaną wprowadzone do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje się skrócenie okresu przedawnienia należności z tytułu opłacania składek. Obecnie okres ten wynosi 10 lat, a ma ulec skróceniu do 5 lat. Zmiana dotyczyć ma także terminu zwrotu nadpłaconych i nienależnie zapłaconych składek.

Kolejna zmiana dotyczy informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i NFZ przekazywanych pracownikowi przez pracodawcę . Obecnie taka informacja jest przekazywana co miesiąc. Po zmianach będzie to możliwe raz w roku. Ewentualnie na żądanie pracownika może to być częściej. Opracowany dokument będzie zawierał wyszczególnienie na poszczególne miesiące. Pracownik będzie musiał go otrzymać w terminie do 28 lutego roku następnego na piśmie lub jako dokument elektroniczny, ale tylko za zgodą pracownika.

2 stycznia 2012 roku ma wejść w życie jeszcze jedna propozycja, która dotyczy skrócenia okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych i dokumentów je korygujących przez płatnika składek z 10 na 5 lat.

 

Wsparcie rodziny

Począwszy od dnia 01.01.2012 r. będą obowiązywać dwie zmiany w k.p., wprowadzone na mocy ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), zwanej dalej ustawą o wspieraniu rodziny.


Zmiany w k.p. mają typowo dostosowawczy charakter, tzn. ich celem jest nadanie spójności terminologicznej między przepisami kodeksowymi a regulacjami ustawy o wspieraniu rodziny.

Od stycznia przyszłego roku lit. g w art. 15110 pkt 9 k.p. będzie obowiązywać w nowym brzmieniu. Z przepisu tego wynikać będzie, że praca w niedziele i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę (do dnia 31.12.2011 r. przepis ten odnosi się do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę).

Zdanie wstępne w art. 183 § 1 k.p., określającym prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka, również uległo nowelizacji za pośrednictwem ustawy o wspieraniu rodziny. Od 01.01.2012 r. przepis ten stanowił będzie, że ?pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego: (...)?. W obecnym brzmieniu powołanego unormowania jest natomiast mowa ? w zakresie wyłączenia rodziny zastępczej ? o takiej rodzinie niespokrewnionej z dzieckiem. Wprowadzenie zmian w art. 183 § 1 k.p. zdanie wstępne koresponduje z zapisami dotyczącymi form rodzinnej pieczy zastępczej, zawartymi w rozdz. 2 ustawy o wspieraniu rodziny.

Podstawą noweli przepisów art. 15110 pkt 9 lit. g oraz art. 183 § 1 zd. wstępne k.p. jest art. 203 ustawy o wspieraniu rodziny.


Krystian

 • Aktywny użytkownik
 • ***
  • Wiadomości: 123
  • Zobacz profil
Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2019, 02:21:02 pm
Co istotnego w roku 2019?