Idea Bank Opinie - Forum kredytoweUpadłość osoby fizycznej 2015

piotrekm

 • Weteran
 • *****
  • Wiadomości: 648
  • Zobacz profil
dnia: 28 Listopad 2014, 10:44:02 am
Upadłość osoby fizycznej 2015 nowelizacja

Mimo, że prawo o upadłości osób fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - czyli "zwykłego obywatela", działa już od dłuższego czasu mało jest chętnych do jego wykorzystania. Ma to się zmienić w 2015 roku dzięki nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej. Najważniejsze zmiany to przede wszystkim, lepsza ochrona osoby występującej o upadłość. Dotychczasowe przepisy sprowadzały się jedynie do tego, że majątek takiej osoby był sprzedawany i z pieniędzy po sprzedaży pokrywane były zobowiązania tej osoby.

Najnowsze przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian.

Procedura upadłościowa

O upadłość do sądu może wystąpić tylko sam zainteresowany, czyli dłużnik. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości ogłasza Sąd za pomocą bezpłatnego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie o upadłości doręcza do syndyka oraz dłużnika. Powiadomienie przesyłane jest także izby skarbowej, do ZUS lub KRUS.

Jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie, koszty te pokryje tymczasowo Skarb Państwa.

Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykona ciążących na nim obowiązków, sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela umorzy postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 


Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi zamieszkałe przez "upadłego" mieszkanie lub dom z sumy uzyskanej po sprzedaży będzie wydzielana upadłemu kwota odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.


Plan spłaty

Sąd ustala plan spłaty wierzycieli, który określa w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły ma obowiązek spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, jak również jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. 
Część zobowiązań może zostać umorzona, jeśli sytuacja upadłego będzie wskazywać, że nie jest on w stanie spłacić jakichkolwiek zobowiązań.

Od postanowienia sądu drugiej instancji o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia tego planu będzie przysługiwać skarga kasacyjna.

Obowiązki dłużnika

Do końca kwietnia każdego roku upadły musi złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłat za poprzedni rok. Jeśli nie będzie on w stanie regulować zobowiązań zgodnie z planem, sąd będzie mógł go zmienić a w niektórych przypadkach umorzyć obowiązek spłaty, który z tego planu wynika.

Jeśli sytuacja majątkowa w okresie wykonywania planu spłaty poprawi się, wierzyciele oraz upadły będą mogli wystąpić z wnioskiem o jego zmianę.

Część zobowiązań nie będzie podlegała umorzeniu. Np. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny a także alimentów.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość


Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
- w stosunku do dłużnika  prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
- ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
- dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
- czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości m.in. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba, że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.


ewelka88

 • Aktywny użytkownik
 • ***
  • Wiadomości: 235
  • Zobacz profil
Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2018, 01:39:02 pm
Bardzo ważne jest, by w momencie, w którym chcemy ogłosić upadłość mieć pod ręką dobrego prawnika. Niestety sam proces nie jest pozornie tak łatwy jak się może wydawać. Trzema mieć kogoś kto bardzo dobrze zna prawo pracy i potrafi się dobrze po nim poruszać :)


pieknyolek

 • Użytkownik
 • **
  • Wiadomości: 58
  • Zobacz profil
Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpień 2019, 11:48:54 am


total

 • Aktywny użytkownik
 • ***
  • Wiadomości: 165
  • Zobacz profil
Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudzień 2020, 11:20:51 am
Obecnie jest to już o wiele łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu, ale czy to lepiej czy gorzej, nie mnie oceniać. Niestety zmiana w prawie na temat upadłości weszła w życie, ponieważ zgłoszeń pojawia się coraz więcej, co jest trochę niepokojące.